XML výkazy pro příspěvkové organizace

Legislativa a povinnosti vybraných účetních jednotek

V rámci reformy veřejných financí prováděné Ministerstvem financí ČR vstoupila od 1. ledna 2010 v platnost nově vydaná prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která zásadním způsobem mění účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací.

  Název Popis Velikost Datum
Postup při tvorbě účetních výkazů v elektronické formě pro CSÚIS Postup při tvorbě účetních výkazů v elektronické formě pro CSÚIS Metodický pokyn pro příspěvkové organizace 21 MB 29.10.2015

Rozsah, změny v metodice účetnictví, nové přístupy k výkaznictví a přenos informací do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) budou vyžadovat od dotčených účetních jednotek zejména následující povinnosti:

 • jmenovat jednu tzv. zodpovědnou osobu (ZO) a minimálně jednu náhradní zodpovědnou osobu (NZO), která bude zajišťovat technickou část komunikace a zodpovídat za přenos dat mezi ÚJ a CSÚIS;
 • zaregistrovat se jako ÚJ pro zasílání dat do CSÚIS;
 • odeslat požadovaná data v technické formě požadované CSÚIS v termínech určených MF ČR (tzn. příslušný XML soubor vyhlášené struktury).

Řešení pomocí modulu „XML výkazy S3“ a podporované výkazy

Pro tyto potřeby slouží aplikace „XML výkazy S3“, která umožní připravit následující formuláře v požadované XML struktuře. Formuláře je možné vyexportovat z programu Money S3 a provést jejich import do aplikace „XML výkazy S3“.

XML výkazy

XML výkazy

XML výkazy S3 podporuje editaci, tisk a export následujících účetních výkazů:

 • Příloha č. 1 – Rozvaha pro příspěvkové organizace,
 • Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace,
 • Příloha č. 3 a 4 – Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu,
 • Příloha č. 5 – Příloha pro příspěvkové organizace zřizované.
 • Informace o schválení / neschválení účetní závěrky

XML Výkazy neobsahují výkaz PAP – pomocný analytický přehled.

Použití modulu XML výkazy S3

Export výkazu pro CSÚIS provedete s pomocí volby Soubor / Export dat pro CSÚIS. Exportovat můžete bez obálky (pouze výkaz) nebo sobálkou MF ČR. Volba „bez obálky“ je určena pro účetní jednotky, které nemají vlastní zodpovědné osoby a posílají účetní výkazy na krajský úřad. Obálka MF ČR je určena pro účetní jednotky, které mají vlastní zodpovědnou osobu a posílají účetní výkazy buď přímo na MF ČR nebo na krajský úřad, konkrétní variantu exportu si ověřte na krajském úřadě.

POZNÁMKA: před exportem je nutné nastavit na hlavičce účetního výkazu řád finančních částek (jednotky, tisíce, miliony). Bez tohoto nastavení nelze výkaz exportovat! Informace je důležitá pro následovné zpracování výkazu.

S obálkou MF ČR

Export dat

Export určitého výkazu pro CSÚIS

Na kartě exportu se nastavují následující informace (povinné údaje jsou označeny červenou hvězdičkou):

 • Identifikace odesílatele – tj. účetní jednotky a zodpovědné osoby,
 • Identifikace příjemce – jako přijímající subjekt bude zpravidla „Ministerstvo financí ČR“, IČ „00006947“, Identifikace modulu „CSUIS“,
 • Elektronický podpis zodpovědné osoby – můžete nastavit ze souboru nebo ze systémového úložiště,
 • Přílohy – jsou podporované přílohy ve formátu PDF, XML a TIFF.

Vlastní export zahájíte tlačítkem „Exportovat výkaz“. Vyexportovaný soubor bude v požadovaném XML formátu stanoveném technickou vyhláškou. Po případném zašifrování s pomocí šifrovací utility předáte výkaz na krajský úřad nebo provedete odeslání přímo do CSÚIS prostřednictvím webové aplikace umístěné na stránkách Ministerstva financí. Forma předání výkazu závisí na tom, jaký způsob komunikace zvolil váš krajský úřad.

Výchozí stránku s odkazem na všechny důležité dokumenty týkající se CSÚIS (registrace, webová aplikace, šifrovací utilita atd.) naleznete na tomto odkazu Ministerstva financí.

Kde zakoupit

Modul XML výkazy S3 se prodává jako samostatná aplikace v ceně 2.990 Kč bez DPH. Zakoupit jej můžete v našem e-shopu na adrese shop.money.cz.

Koupit XML výkazy v e-shopu.

 

Rozšíření