Target S3

Systém Target S3 je nástroj pro komplexní podporu práce v organizačních, personálních a mzdových útvarech podniků. Rozsáhlým způsobem řeší systém podpory procesu řízení jakosti ISO 9000 v personálních a organizačních útvarech, zejména ve vztahu ke kvalifikační struktuře pracovníků a organizaci vzdělávání. Mzdová část systému je orientována na maximální racionalizaci pořizování měsíčních dat a úsporu „ruční práce“ mzdové účtárny – tato část programu automaticky řeší většinu daňových a ostatních legislativně právních úloh mzdové účtárny. Target S3 je určen pro společnosti s větším počtem zaměstnanců (více než 25), kde oproti mzdovému modulu systému Money S3 dovoluje pojmout složitější mzdovou problematiku. Především pak vyniká v oblasti komplexní personální evidence.

Popis systému

Personální údaje

Personální údaje zaměstnance

 • poskytuje vynikající podporu personálním a organizačním útvarům, mzdovým účtárnám a útvarům PaM
 • uspokojí svými funkcemi a efektivitou i manažery velkých firem
 • provede za vás samostatně většinu prací, které jste dosud dělali „ručně“
 • překvapí vás jednoduchou obsluhou a efektivitou zpracování
 • umožní vám zpracovávat nezávisle více firem
 • umožní vám definovat přístupová práva uživatelů až na jednotlivé položky databází (přístup je samozřejmě chráněn heslem)
 • realizace bankovních převodů modemem, disketou nebo tištěnými příkazy k úhradě
 • souborový styk (disketa) se zdravotními pojišťovnami a penzijními fondy
 • automatizovaný výstup dat pro systém ISCP (Trexima Zlín), výstupy pro evropskou statistiku
 • obsahuje moduly personalistiky, mezd, organizačních schémat, bezpečnosti práce, organizace výchovy a vzdělávání a propojení s ekonomickým systémem Money S3
 • z jednotlivých modulů vám poskytne přes 150 typů standardních sestav a umožní tak velice jednoduše definovat sestavy vlastní

Personalistika

 • podrobná a přehledná evidence veškerých personálních údajů
 • plná podpora certifikace dle ISO 9000
 • bohatá nabídka standardně dodávaných sestav, přehledů a formulářů
 • periodické kurzy, zkoušky, lékařské prohlídky – automatické sledování termínů
 • zpracování uživatelsky definovaných pracovněprávních dokumentů
 • podrobný popis kvalifikačních vlastností pracovníka (vzdělání, fyzické, duševní, osobnostní předpoklady)
 • evidence uchazečů o zaměstnání
 • plánování dlouhodobých rozvojových úkolů pracovníka a sledování jejich termínů
 • pracovní hodnocení zaměstnanců
 • fotografie zaměstnance a podpisový vzor, možnost tisknout průkazy
 • podrobná informace o začlenění pracovníka v organizační struktuře a o plánované funkci
 • porovnání požadované a skutečné kvalifikace pro výkon nynější a plánované
  funkce – nesplněné možno zadat jako rozvojové úkoly pracovníka a sledovat stav jejich plnění
 • popis dosavadní praxe
 • automatický výpočet data odchodu zaměstnanců do důchodu
 • automatický výpočet nároku na dovolené dle věku a odpracované doby
 • rozbory a přehledy pracovní neschopnosti, podklady pro statistiku

Mzdy

Mzdové údaje

Vypočítaná mzda zaměstnance

 • přehledná evidence mzdových údajů
 • možnost automatizovaného přestupu ze systémů sledování docházky
 • neomezený počet směnových kalendářů, jejich automatické generování a tisk
 • automatizované generování měsíčních vstupních údajů ze směnových kalendářů
 • rychlé a přehledné vkládání měsíčních vstupních údajů (možno i decentralizovaně)
 • sledování mzdových nákladů po střediscích, zakázkách a činnostech
 • možnost zadání sběrných účtů pro hromadné platby (spoření ČS apod.)
 • evidence příspěvků na penzijní připojištění zaměstnanců – přestupy do penzijních fondů
 • bohatá nabídka standardně dodávaných sestav (včetně kontrolních), přehledů formulářů
 • práce se sociálními fondy
 • široký výběr druhů složek mzdy
 • odměny členům statutárních orgánů
 • bohatý výběr odměn a prémií včetně podílů, 13. plat
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmu a výpočet daně

Organizační schémata

Vytvoření účetních dokladů

Zobrazení tvorby dokladů v Target S3

 • definice pracovního místa a jeho popis
 • vyhledávání pracovníků pro pracovní místo nebo naopak pracovních míst pro zaměstnance či uchazeče o zaměstnání podle zadaných kvalifikačních požadavků
 • klasifikace podle zvoleného číselníku profesí (JKP, KZAM, vlastní)
 • kompetence a zodpovědnosti – dle uživatelského číselníku
 • charakteristika pracovních podmínek
 • hmotné zodpovědnosti
 • kvalifikační požadavky na pracovní místo
 • další mimořádné výhody a požitky – např. podniková auta, byty, nároky na lázně apod.
 • tabulkové a skutečné stavy na pracovní místo
 • požadavek náboru – počet, stupeň urgence
 • tarifní třída (způsob odměňování) – vázaná na tabulky tarifů
 • grafické zobrazení organizačního schématu
 • plánování budoucího organizačního schématu a automatizovaný přechod na něj
 • přesun organizačních jednotek a pracovních míst myší
 • uživatelsky definovaný počet stupňů řídicích úrovní organizace
 • definice cílů organizačních jednotek
 • tisk organizačních schémat s využitím grafického editoru

Bezpečnost práce

 • evidence pracovních úrazů – zdroje a příčiny pracovních úrazů
 • evidence pracovních a ochranných pomůcek – pomůcky příslušející k profesi zaměstnance
 • evidence nemocí z povolání
 • sledování rizikových pracovišť – kategorie rizik, druhy škodlivin
 • evidence doby expozice příslušných rizik
 • podpora veškeré dokumentace příslušející k bezpečnosti práce – záznam o pracovním úrazu, hlášení pracovního úrazu, oznámení o škodní události, potvrzení o ztrátě na výdělku, odškodnění pracovního úrazu a další

Organizace výchovy a vzdělávání

Organizační schéma

Organizační schéma vytvořených pracovních míst

 • evidence nabídek externích a interních školicích kapacit
 • tisk pozvánek na plánované akce
 • automatické sledování termínů povinných, periodických kurzů
 • organizace konkrétní školicí události – zařazení účastníků, kteří se podle personální evidence mají akce zúčastnit
 • sledování kompletních nákladů na školení spolu s automatickým přenosem dat do personálních údajů zaměstnance
 • sledování počtu hodin realizovaných školení v různém členění (za útvar, zaměstnance apod.)
 • sledování výsledků proškolení zaměstnanců
 • hodnocení realizovaných školicích a výchovných akcí
 • řada sestav pro sledování školicího procesu

Integrace s Money S3

Target S3 je primárně určen jako pokročilý personální a mzdový modul uživatelům ekonomického systému Money S3. Je proto plně propojen s jeho modulem podvojného účetnictví. K přednostem propojení patří především:

 • on-line komunikace a synchronizace údajů s daty Money S3;
 • možnost jednorázového převodu již pořízených údajů ze mzdového modulu Money S3 do Target S3;
 • zaúčtování mezd přímým vygenerováním prvotních dokladů (interních a závazkových) do Money S3;
 • parametrizovatelný způsob zaúčtování nastavením jednotlivých mzdových složek;
 • možnost detailního rozúčtování mezd pro potřeby sledování nákladů na střediska, zakázky a činnosti (controlling) evidované v Money S3.

Systémové požadavky

Technické specifikace

 • Osobní počítač nebo notebook s procesorem s taktem 2 GHz a vyšším.
 • Operační systém – některý z výrobcem aktuálně podporovaných operačních systémů Microsoft Windows vždy v české verzi, a to včetně všech dostupných aktualizací. Doporučujeme využít souborový systém NTFS. Při použití jiných operačních systémů s emulátory Windows může dojít k nekorektnímu chování programu.
 • Operační paměť min. 1 GB. Velikost paměti je přímo úměrná výkonnosti programu a rozšíření paměti je nejlevnější cestou ke zvýšení rychlosti programu.
 • Pevný disk – pro komfortní práci doporučujeme rychlý pevný disk SATA s min. 7 200 otáčkami a alespoň 2 GB volného místa pro chod programu a jeho data. Požadavky na volné místo se odvíjejí od velikosti zpracovávaných agend/firem.
 • Monitor s minimálním rozlišením 1024 x 768. Pro komfortní práci doporučujeme úhlopříčku 17“ a větší.
 • Tiskárna – doporučujeme laserovou, při menším zatížení inkoustovou tiskárnu.

Doporučujeme

 • Myš nebo jiné polohovací zařízení.
 • Velkokapacitní zálohovací zařízení (ZIP, CD-RW).
 • Chraňte počítač záložním zdrojem proudu (UPS) před výpadky, které mohou poškodit uložená data.

Uložení dat

 • Program pro svůj chod vyžaduje Microsoft SQL Server 2000 a vyšší, kdy pro práci do pěti stanic v síti postačuje jeho bezplatná verze.
 • Při větším počtu současně pracujících stanic je nutné nasazení již některé z placených verzí Microsoft SQL Serveru – v takovém případě nejprve kontaktujte některé z našich Certifikovaných středisek technické podpory.

Povinný udržovací poplatek

 • Zajišťuje trvalé a včasné dodávky legislativních a funkčních aktualizací programu.
 • Pro verzi Target S3 Standard je poplatek počítán z ceny licencí.
 • Pro verzi Target S3 Professional je poplatek počítán z celkové ceny dodávky.
 • Poplatek je účtován ve výši 20 % z této ceny k 1. 1. příslušného roku.

Ceny nabízených kompletů

Koupit Target S3 v e-shopu.

Objednávat můžete také na obchod@cshk.cz.

Verze Popis Cena
Target S3 Standard Určen pro malé a střední organizace s maximálním počtem do cca 100 zaměstnanců. Obsahuje kompletní mzdovou agendu spolu s rozsáhlou personální evidencí. Oproti verzi Professional však neobsahuje organizační schémata a popisy pracovních míst, organizaci výchovy, vzdělávání a zdravotní péče a modul bezpečnosti práce – nemá podporu ISO. Cena: 31 000 Kč včetně základní implementace.
Target S3 Professional Systém obsahuje veškeré moduly a řeší komplexním způsobem problematiku řízení lidských zdrojů. Určen pro:

 • střední organizace s větším počtem zaměstnanců;
 • především společnosti certifikované na systém kvality ISO 9000, či k této certifikaci směřující;
 • další organizace, jejichž mzdové a personální agendy jsou natolik netypické, že není možno je obsloužit mzdovým modulem Money S3 nebo verzí Target S3 Standard.
Cena: 99 000 Kč obsahuje základní implementaci. Implementace obsahuje 2 dny práce (instalace a dohled nad zpracováním prvních mezd) a možnost úpravy dvou tiskových výstupů.