Skladové hospodářství a objednávky

Sklady, skladové skupiny a kmenové karty

Účetní program Money S3 v modulu Skladové hospodářství podporuje vedení neomezeného množství skladů. Ty lze dále dělit na skladové skupiny, které umožňují rychlou orientaci v často rozsáhlých seznamech zboží. Snadný převod skladových karet mezi sklady pak umožňuje aparát kmenových karet. Vlastních skladových karet může být volitelně až pět typů: běžná jednoduchá karta, služba (např. poštovné, balné – neevidujete počet měrných jednotek) a dále karty složené z více jiných skladových karet – sada a komplet. Posledním typem skladové karty je výrobek. V podvojném účetnictví umí Money S3 zpracovávat sklady metodou A (průběžné zachycení pohybu zásob) i B (účtování výdajů na pořízení zásob do nákladů).

Práce s cenami, cenové hladiny

U skladových karet vedete nákupní a pořizovací ceny (pomocí váženého průměru nebo pomocí dodávek). Pro prodejní ceny můžete vést neomezený počet tzv. cenových hladin, přičemž k jednotlivé skladové kartě jich lze přiřadit až deset – jednu základní a devět dealerských. V každé cenové hladině je pak základní cena a až čtyři množstevní slevy. Sleva může být i adresní (přiřazená konkrétnímu partnerovi), přičemž oba typy slev lze vzájemně kombinovat.

Evidence výrobních čísel a dodávek

U jednoduchých skladových karet a výrobků lze zvolit evidenci výrobních čísel (systém bude vyžadovat vložení výrobního čísla při naskladnění i prodeji). Evidence dodávek zabezpečí, že při každém příjmu zboží budou

vedeny nákupní a pořizovací ceny, datum nákupu, exspirace a další. Při prodeji si pak podle těchto kritérií zvolíte, které zboží chcete vyskladnit nejdříve (FIFO metoda, prodej z nejstarších dodávek kvůli blížící se exspiraci apod.).

Možnost evidovat výrobní čísla u jednoduchých skladových karet

Skladové doklady a inventury

Seznam všech vytvořených skladových dokladů účetního programu (prodejky, příjemky, výdejky, převodky, výroby, přijaté a vystavené dodací listy) lze zpětně prohlížet, tisknout, filtrovat a opravovat. Podobně jako ve fakturaci i zde s výhodou využijete předem připravených typů skladových dokladů, které vám automatickým doplněním zadaných položek výrazně ulehčují práci.

Aparát skladových inventur v účetním programu Money S3 umožňuje zaznamenat inventární stavy (fyzicky zjištěné stavy zásob při inventuře), vyhodnotit a zaúčtovat rozdíly mezi evidenčním a inventárním stavem, srovnat evidenční stav zásob tak, aby souhlasil s inventárním stavem a registrovat různě strukturované dlouhodobé přehledy (podle účelu inventury, skladu, druhu zásob apod.).

Skladové přehledové sestavy

Kromě sady běžných tiskových výstupů (přehledy, soupisy dokladů, inventury, pod/nad/limitní stavy) můžete ve skladových přehledových sestavách sledovat obraty zboží podle mnoha kritérií (obrat dle skladů, zásob, prodejců, odběratelů, středisek atd.) a každou z těchto sestav ještě dále detailně filtrovat a třídit.

Ve skladových přehledových sestavách je možné sledovat obraty zboží podle mnoha kritérií

Ve skladových přehledových sestavách je možné sledovat obraty zboží podle mnoha kritérií

Hromadné operace

Umožňují provést: změnu cen celé vybrané skupiny zásob, vzájemné záměny skladových karet, hromadnou změnu sazby DPH pro nákup i prodej a také přepočet pořizovacích cen zásob, který slouží ke kontrole správnosti ocenění skladu (především v případě, kdy máte sklad oceněn váženým průměrem a kvůli správnému výpočtu nesmí být zásoby vydávány do záporu či za nulovou pořizovací cenu).

Poptávky-nabídky-objednávky

Na práci se sklady přímo navazuje objednávkový systém. Ten podporuje celý cyklus poptávka-nabídka-objednávka (vydaná i přijatá), přičemž každý z těchto dokladů může obsahovat konkrétní skladové položky včetně jejich rezervací. Jednotlivé doklady i s položkami pak lze přenášet do faktur včetně automatického vygenerování odpovídajících dokladů.

Intrastat

Bezplatnou součástí modulu sklady je export výkazů Intrastat, umožňující díky přehlednému průvodci posílat odpovídající výkazy pro sledování pohybu zboží při vnitrounijním obchodu mezi členskými zeměmi Evropské unie přímo z prostředí Money S3, včetně on-line komunikace s celní správou.