Podvojné účetnictví

Předkontace

Účetní program Money S3 umožňuje pomocí předkontací přímo určit, kam budou jednotlivé doklady či položky dokladů zaúčtovány v účetním deníku.

Účtová osnova

Pomocí naši přednastavené účtové osnovy lze začít okamžitě účtovat a také využívat všech tiskových sestav, které se odkazují na účetní osnovu. Účetní osnova je plně volitelně editovatelná uživatelem (třímístné číslo účtu, a až šest míst analytické členění), což umožňuje upravení účtové osnovy přesně na míru.

 

Účtovou osnovu si každý může upravit přímo na míru svému podnikání

Saldo

Pomocí sestavy salda lze bez problémů kontrolovat stav závazků a pohledávek – jejich plné uhrazení. Tisková sestava salda je závislá na párovacím symbolu, IČU a variabilním symbolu dokladů.

Účetní deník

Jedna z nejstěžejnějších a nejdůležitějších databází účetního programu. Jednotlivé záznamy uvedené v účetním deníku lze dále rozúčtovávat či přeúčtovávat, a to přímo v účetním deníku. Dále je možné přímo z účetního deníku jednoduchým kliknutím na tlačítko Zdroj zjistit zdrojový doklad záznamu deníku a tento doklad případně rovnou opravit dle potřeby.

Záznamy uvedené v účetním deníku je možné rozúčtovávat či přeúčtovávat dále podle potřeb

Interní doklady

Interní doklady slouží pro zaúčtování vnitrofiremních operací, jakými jsou například kurzové rozdíly při zaúčtování cizoměnných dokladů, vzájemné zápočty dokladů a další.

Banka, pokladna

V účetním programu programu Money S3 lze vést libovolný počet bankovních účtů či pokladen v různých měnách pro úhrady dokladů a další peněžní operace. Pomocí speciální funkce homebanking lze provádět platební příkazy přímo do banky a zpětně výpis z banky lze jednoduchým způsobem rovnou zaúčtovat bez nutností ručního přepisování dokladů do Money S3.

Závazky, pohledávky

Pokud nepoužíváte fakturaci, a přesto potřebujete mít přehled o závazcích a pohledávkách, pak stačí přímo v Money S3 vytvořit závazkový či pohledávkový doklad, se kterým lze pracovat obdobně jako s fakturou. Tyto doklady se používají hlavně při účtování mezd, leasingových splátek, pojištění apod.

Daň z přidané hodnoty

Plátci daně z přidané hodnoty ocení možnost přímého tisku Daňového přiznání z Money S3, a to ve formátu tiskopisu včetně poučení, který se za normálních podmínek vyplňuje ručně a musí si jej každý plátce vyzvednout na finančním úřadu. Tento přímý tisk má dále výhodu v tom, že je právoplatným uznávaným tiskopisem finančního úřadu a uživateli tak odpadá nutnost ručního vyplňování.

Aparát kontroly úhrad

Tato propracovaná sada funkcí vám přehledně zobrazí seznam upomínkovatelných pohledávek a umožní jejich tisk včetně doplnění individuálních textů pro první, druhou a poslední upomínku. Zpracovávat můžete i penalizovatelné pohledávky. Nechybí rovněž přehledy dlužníků a věřitelů.

Účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy

Většina uživatelů potřebuje kromě standardních výkazů a tiskových sestav (hlavní kniha, obratová předvaha, rozvahy za období, výsledovky, Cash Flow) ještě speciální sestavy, které mu například ukáží obrat zboží dle jednotlivých odběratelů či přehledovost dle materiálu na skladě. K těmto účelům slouží přehledové sestavy v programu Money S3 včetně grafických výstupů.

Možnost vytvoření účetní přehledové sestavy dle vlastních parametrů

Možnost vytvoření účetní přehledové sestavy dle vlastních parametrů

Závěrkové operace – uzavření roku, počáteční stavy

Každý rok (ať již kalendářní, nebo účetní) je jednou ročně zapotřebí uzavřít a neuhrazené doklady převést do roku následujícího. K tomuto účelu slouží Závěrkové operace, které kromě již zmíněných funkcí také například automaticky převedou a založí do nového účetního roku veškeré bankovní účty a pokladny, tak jak jste je měli nadefinované v roce předcházejícím (a to včetně zkratky, názvu a veškerých definic, vyjma počátečního stavu). Samozřejmostí je také převedení Salda – neuhrazených závazků a pohledávek do nového roku. Navíc pokud právě začínáme poprvé účtovat v programu Money S3, lze pomocí těchto operací jednoduše ručně zavést počáteční stavy účetního deníku, salda a DPH.

Účetní výkazy

Zde naleznete  všechny sestavy definované ve všech účetních letech a ve všech agendách, které máte v Money S3 založeny.

Jednotlivé sestavy jsou v seznamu řazeny a očíslovány v pořadí, v jakém byly do seznamu zadávány, jejich řazení při tisku definujete přímo na jednotlivých kartách.

Číselné řady a seznamy

Pro automatické číslování všech typů dokladů můžete použít rozsáhlé seznamy číselných řad. Lze si navolit samostatné číselné řady pro jednotlivé typy dokladů. Kromě číselných řad máte k dispozici i další užitečné seznamy – mezi nejdůležitější patří střediska, zakázky a činnosti. Protože tyto položky lze zadat na většinu dokladů, můžete podle nich také filtrovat a tisknout téměř ve všech přehledech.

Seznam veškerých vytvořených účetních výkazů ve všech letech

Elektronická podání usnadní komunikaci s daňovým portálem ministerstva financí

Účetní program Money S3 podporuje přímou komunikaci s Ministerstvem financí ČR, konkrétně přes Daňový portál MFČR – podatelnu EPO (Elektronická podání). Přímo z Money tak odešlete veškeré tiskoviny, nutné k podání daní. (Návod ke stažení zde.) Odesílat je možné tyto písemnosti: Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení,Výpis z evidence pro daňové účely (Výpis z evidence dodavatele nebo odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti) a Přiznání k dani z příjmů.

Standardní vlastnosti